Пошук документів

Рішення №311 Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради» на 2020 рік та затвердження його в новій редакції

Видавник
Виконавчий комітет Коростенської міської ради
Статус
Чинний
Тип документа Рішення
Від
22.07.2020

Текст документа

 

 

У К Р А Ї Н А

Коростенська міська рада Житомирської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 22.07.2020 року №_311

Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради» на 2020 рік та затвердження його в новій редакції

 
 

Розглянувши звернення начальника відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Коростенської міської ради, про необхідність внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради», у зв’язку з необхідністю приведення у відповідність до фактичних показників та відповідної форми, керуючись п.п.1 п.а ч.1 ст.32, ст.40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Коростенської міської ради

РІШАЄ:

  1. Внести зміни до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради» на 2020 рік та затвердити його у новій редакції (додаток)
  2. Визнати таким, що втратив чинність фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради» на 2020 рік затверджений рішенням виконавчого комітету Коростенської міської ради № 655 від 18.12.2019 року.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Дзигу О.О.

 

 

Міський голова Володимир МОСКАЛЕНКО

 

 

Заступник міського голови

Олександр ДЗИГА

Заступник міського голови –

начальник фінансового управління

Людмила ЩЕРБАНЮК

Начальник відділу охорони здоров’я

Микола ЗАЄЦЬ

Начальник юридичного відділу

Тетяна КАМІНСЬКА

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Коростенської міської ради

від 22.07.2020р. № 311

 

 

 

 

РОЗГЛЯНУТО ______________________
_________________________________________________________

(найменування уповноваженого органу, який розглянув фінансовий план)
М. П.

 

ПОГОДЖЕНО _____________________________
__________________________________________ (прізвище та ініціали заступника міського голови)

 

 

коди

 

Рік

2020

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство “Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради"

за ЄДРПОУ

01992050

Орган управління

за СПОДУ

 

Галузь Охорона здоров’я

за ЗКГНГ

91511

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

86.10

Місцезнаходження 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. М. Амосова, 8

 

Телефон (04142) 96-519 / 96-204

 

 

 

 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 РІК

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код рядка

Факт минулого 2019

Фінансовий план
поточного

Плановий рік (усього)

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

І. Формування прибутку підприємства

Доходи

 

 

 

 

 

 

 

 

Дохід (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг)

010

83 044,71

70 415,44

121 205,66

23 358,01

43 424,75

28 527,14

25 895,76

в т.ч. за рахунок бюджетних коштів

011

79 923,14

67 528,44

118 083,91

22 636,26

42 674,75

27 727,14

25 045,76

Податок на додану вартість

020

235,06

75,45

599,36

18,45

215,91

180,00

185,00

Інші вирахування з доходу

030

 

 

 

 

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

82 809,65

70 415,44

120 624,75

23 358,01

43 208,84

28 347,14

25 710,76

Інші операційні доходи

050

303,09

450,45

648,45

108,45

175,00

180,00

185,00

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

дохід від операційної оренди активів

051

303,09

450,45

648,45

108,45

175,00

180,00

185,00

одержані гранти та субсидії

052

 

 

 

 

 

 

 

дохід від реалізації необоротних
активів, утримуваних для продажу

053

 

 

 

 

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

060

 

 

 

 

 

 

 

Інші фінансові доходи

070

 

 

 

 

 

 

 

Інші доходи

080

3 579,01

420,00

420,00

90,00

100,00

110,00

120,00

у тому числі

081

 

 

 

 

 

 

 

дохід від реалізації фінансових інвестицій

082

 

 

 

 

 

 

 

 

дохід від безоплатно одержаних активів

083

3 579,01

420,00

420,00

90,00

100,00

110,00

120,00

Усього доходів

090

86 691,75

71285,89

121693,20

23556,46

43483,84

28637,14

26015,76

Витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт і послуг)

100

82 450,53

67 552,33

113193,84

22 452,72

40 526,52

25 968,84

24 245,76

Адміністративні витрати

110

2 856,60

2 859,11

4836,81

784,49

1 482,32

1 320,00

1 250,00

Витрати на збут

120

 

 

0,00

 

 

 

 

Інші операційні витрати

130

1 384,62

874,45

3662,55

319,25

1475,00

1348,30

520,00

Фінансові витрати

140

 

 

0,00

 

 

 

 

Витрати від участі в капіталі

150

 

 

0,00

 

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

0,00

 

 

 

 

Усього витрати

170

86 691,75

71 285,89

121 693,20

23 556,46

43 483,84

28 637,14

26 015,76

Фінансові результати діяльності:

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий прибуток (збиток):

180

 

 

 

 

 

 

 

прибуток

181

 

 

 

 

 

 

 

збиток

182

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності

190

 

 

 

 

 

 

 

прибуток

191

 

 

 

 

 

 

 

збиток

192

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові результати від звичайної
діяльності до оподаткування:

200

 

 

 

 

 

 

 

прибуток

201

 

 

 

 

 

 

 

збиток

202

 

 

 

 

 

 

 

Податок на прибуток

210

 

 

 

 

 

 

 

Чистий:

220

 

 

 

 

 

 

 

прибуток

221

 

 

 

 

 

 

 

збиток

222

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування частини прибутку до бюджету

230

 

 

 

 

 

 

 

II. Елементи операційних витрат (разом)

Матеріальні витрати

240

18 703,19

24 613,66

29460,99

7 815,46

17 477,05

2 040,64

2 127,84

Витрати на оплату праці

250

50 643,17

37 415,41

69348,10

12 798,10

19 000,00

19 500,00

18 050,00

Відрахування на соціальні заходи

260

10 651,79

7 880,57

14371,56

2 623,65

3 921,79

4 128,20

3 697,92

Амортизація

270

3 397,27

2 287,37

4850,00

571,84

1 610,00

1 620,00

1 620,00

Інші операційні витрати

280

3 296,33

1 376,25

3662,55

319,25

1 475,00

1 348,30

520,00

Разом (сума рядків з 240 по 280):

290

86 691,75

71 285,89

121693,20

23556,46

43483,84

28637,14

26015,76

ІІІ. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:

300

 

 

 

 

 

 

 

податок на прибуток

301

 

 

 

 

 

 

 

ПДВ, що підлягає сплаті до
бюджету за підсумками звітного періоду

302

 

 

 

 

 

 

 

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

303

 

 

 

 

 

 

 

Інші податки, у тому числі
(розшифрувати):

304

 

 

 

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами

304/1

 

 

 

 

 

 

 

інші

304/2

 

 

 

 

 

 

 

Погашення податкової заборгованості, у тому числі:

310

 

 

 

 

 

 

 

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до
бюджету

311

 

 

 

 

 

 

 

до державних цільових фондів

312

 

 

 

 

 

 

 

неустойки (штрафи, пені)

313

 

 

 

 

 

 

 

Внески до державних цільових фондів, у тому числі:

320

 

 

 

 

 

 

 

внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування

321

 

 

 

 

 

 

 

інші

322

 

 

 

 

 

 

 

Інші обов’язкові платежі, у тому числі:

330

 

 

 

 

 

 

 

місцеві податки та збори(ПДФО)

331

 

 

 

 

 

 

 

інші платежі ( земельний податок, орендна плата)

332

 

 

 

 

 

 

 

IV. Капітальні інвестиції протягом року

Капітальне будівництво

340

 

 

 

 

 

 

 

в т. ч. за рахунок бюджетних коштів

341

 

 

 

 

 

 

 

Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів,

350

8 502,17

2060,00

5344,31

2060,00

2214,31

770,00

300,00

в т. ч. за рахунок бюджетних коштів

351

8 492,18

2 060,0

5260,00

2060,00

2130,00

770,00

300,00

Придбання (створення) нематеріальних активів,

360

 

 

 

 

 

 

 

в т. ч. за рахунок бюджетних коштів

361

 

 

 

 

 

 

 

Погашення отриманих на
капітальні інвестиції позик

370

 

 

 

 

 

 

 

в т. ч. за рахунок бюджетних коштів

371

 

 

 

 

 

 

 

Модернізація, модифікація,
дообладнання, реконструкція, капітальний ремонт, інші види поліпшення необоротних активів,

380

2 448,35

3 500,0

5378,94

3500,00

440,98

337,96

1100,00

в т. ч. за рахунок бюджетних коштів

381

2 448,35

3 500,0

5064,04

3500,00

264,04

200,00

1100,00

Разом (сума рядків 340, 350, 360, 370, 380)

390

10 950,52

5560,00

10723,25

5560,00

2655,29

1107,96

1400,00

в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)

391

10 940,53

5560,00

10324,04

5560,00

2394,04

970,00

1400,00

V. Додаткова інформація

Чисельність працівників

400

 

 

743,50

743,5

743,5

743,5

743,5

Первісна вартість основних засобів

410

 

 

 

 

 

 

 

Податкова заборгованість

420

0

0

0

0

0

0

0

Заборгованість перед працівниками
із виплати заробітної плати

430

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Заступник міського голови Олександр ДЗИГА